ಅನಿರುದ್ಧ ಬಾಪೂ - ವೆಬ್ ಸ್ಯಟ್ಸ್
Name of Web PresenceURL
ಯುಟ್ಯುಬ (YouTube Channels)
ಅನಿರುದ್ಧ ಬಾಪೂ ವ್ಹಿಡಿಯೋhttp://www.youtube.com/user/manasamarthyadatavid
ಅನಿರುದ್ಧ ಬಾಪೂ - ಅಭಂಗ, ಗಜರhttp://www.youtube.com/user/AbhangsGajarsofBapu
ಅನಿರುದ್ಧ ಬಾಪೂ - ಸ್ಪೇಶಲ ಈವ್ಹೇಂಟ್ಸhttp://www.youtube.com/user/SpecialEventsBapu


ಸಮಿರಸಿಂಹ ದತ್ತೋಪಾಧ್ಯೆ
http://www.youtube.com/user/samirsinhdattopadhye
ಅನಿರುಧಾಸ್ ಅಕಡೆಮಿ ಅ‌‌ಫ್ ಡಿಶಾಸ್ಟರ‍್ ಮೆನೇಜಮೆ೦ಟ್http://www.youtube.com/user/AniruddhasADM?ob=0
ಶ್ರೀ ಅನಿರುದ್ಧ ಉಪಾಸನಾ ಫೌಂಡೇಶನhttp://www.youtube.com/user/saufvideos?ob=0

ವೆಬ್ ಸ್ಯಟ್ಸ್ (Websites)
ಮನಸಾಮರ್ಥ್ಯದಾತಾhttp://www.manasamarthyadata.com/
ಅನಿರುಧಾಸ್ ಅಕಡೆಮಿ ಅ‌‌ಫ್ ಡಿಶಾಸ್ಟರ‍್ ಮೆನೇಜಮೆ೦ಟ್www.aniruddhasadm.com

ಶ್ರೀ ಅನಿರುದ್ಧ ಉಪಾಸನಾ ಫೌಂಡೇಶನ್
http://www.aniruddhafoundation.com/
ಮೂರನೇ ವಿಶ್ವ ಮಹಾಯುದ್ಧhttp://www.worldwarthird.com/

ಗೂಗಲ್  ಸ್ಯಟ್ಸ್ (Google Sites)
ಅನಿರುದ್ಧ ಬಾಪೂ ವ್ಹಿಡಿಯೋhttp://www.aniruddhabapuvideos.com
ಅನಿರುದ್ಧ ಬಾಪೂ ಸದ್ಗುರುhttps://sites.google.com/site/aniruddhabapusadguru/
ಬ್ಲೊಗ್ಸ (Blogs)
ಶ್ರೀ ಪವನಸುತ ಟೂರ್ಸhttp://shreepavanasutatours.blogspot.in

ಶ್ರೀ ಕ್ರಪಾಸಿ೦ಧು
http://krupasindhumasik.blogspot.in/
ಅನಿರುದ್ಧಾಜ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಟ ಒಫ ಗ್ರಾಮಿಣ ವಿಕಾಸhttp://aniruddhasinstituteofgramvikas.blogspot.in


ಸಮಿರಸಿಂಹ ದತ್ತೋಪಾಧ್ಯೆ
http://aniruddhafriend-samirsinh.com/
ಫೇಸಬೂಕ ಪೇಜ (Facebook Pages)
ಶ್ರೀ ಪವನಸುತ ಟೂರ್ಸhttp://www.facebook.com/pages/Shree-Pavanasuta-Tours/208129559200340
ಶ್ರೀ ಕ್ರುಪಾಸಿಂಧುhttp://www.facebook.com/pages/Krupasindhu-Magazine/245850598839798
ಮನಸಾಮರ್ಥ್ಯದಾತಾhttp://www.facebook.com/pages/Manasamarthyadata/116221558460023
ಅನಿರುದ್ಧಾಜ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಟ ಒಫ ಗ್ರಾಮಿಣ ವಿಕಾಸhttp://www.facebook.com/pages/Aniruddhas-Institute-of-Grameen-Vikas-AIGV/159856334074187
ಅನಿರುಧಾಸ್ ಅಕಡೆಮಿ ಅ‌‌ಫ್ ಡಿಶಾಸ್ಟರ‍್ ಮೆನೇಜಮೆ೦ಟ್http://www.facebook.com/AniruddhaADM
ಆತ್ಮಬಲ ಮಹೋತ್ಸವhttp://www.facebook.com/AatmabalMahotsav
ಮೂರನೇ ವಿಶ್ವ ಮಹಾಯುದ್ಧhttp://www.facebook.com/Dr.AniruddhasTWWbook


ಈಕೋ ಫ್ರೇಂಡಲೀ ಗಣಪತೀhttp://www.facebook.com/pages/Eco-Friendly-Ganapati/101563223275542

ಶ್ರೀ ಅನಿರುದ್ಧ ಗುಣಸಂಕೀರ್ತನ
http://www.facebook.com/ShreeAniruddhaGunasankirtan
ರಾಮರಾಜ್ಯ 2025http://www.facebook.com/RamRajya2025

ಶ್ರೀ ಅನಿರುದ್ಧ ಉಪಾಸನಾ ಫೌಂಡೇಶನ್
http://www.facebook.com/pages/Shree-Aniruddha-Upasana-Foundation/246689905349338?ref=ts
ವೆಬ್ ಸಾಈಟ್ಸ್ (Commercial Sites)
ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸhttp://www.aanjaneyapublications.com/

ಶ್ರೀ ಕ್ರಪಾಸಿ೦ಧು ಮಾಗ್ಜಿನ್
http://www.krupasindhu.com/

 ಸಾಯೀ ಸಮರ್ಥ ಕಾಸ್ಮಟಿಕ್ಸ ಪ್ರಾಯವ್ಹೇಟ್ ಲಿಮಿಟಡ್
http://www.sscpl-india.com/
ಶ್ರೀ ಪವನಸುತ ಟೂರ್ಸhttp://sptours.net/
ದ ಏಕ್ಸಪೋನೇಂಟ ಗ್ರುಪ ಒಫ ಜರ್ನಲ್ಸhttp://www.exponentjournals.com/home

ವಯ್ ಕಿಪಿಡಿಯಾ ಪೇಜ್ (Wikipedia Pages)
ಅನಿರುಧಾಸ್ ಅಕಡೆಮಿ ಅ‌‌ಫ್ ಡಿಶಾಸ್ಟರ‍್ ಮೆನೇಜಮೆ೦ಟ್Aniruddha's Academy_of_Disaster_Management_(AADM)
ಬಹುಭಾಷಿಕ ಬ್ಲೊಗ್ಸ (Multilingual Blogs)

ಅನಿರುದ್ಧ ಫ್ರೇಂಡ್  -
ಹಿ೦ದಿ
http://aniruddhafriend-hindi.blogspot.in/

ಅನಿರುದ್ಧ ಫ್ರೇಂಡ್  -
ಇಂಗ್ಲಿಶ್
http://aniruddhafriend-english.blogspot.in/

ಅನಿರುದ್ಧ ಫ್ರೇಂಡ್  -
ಗುಜರಾತಿ
http://aniruddhafriend-gujarati.blogspot.in/

ಅನಿರುದ್ಧ ಫ್ರೇಂಡ್  -
ತಮಿಳ್
http://aniruddhafriend-tamil.blogspot.in/

No comments:

Post a Comment