Wednesday 8 October 2014

ತಂತಿರಹಿತ ವಿದ್ಯುತಚ್ಛಕ್ತಿ (ಭಾಗ-೧)

೧೮೯೦ ರಲ್ಲಿ ಡಾ. ನಿಕೋಲಾ ಟೇಸಲಾರವರು ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆಲ್ಟರ್ ನೇಟಿಂಗ್ ಕರಂಟ್ ನ ಸಂಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿಕಸಿತಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ  ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಲ್ಟರ್ ನೇಟಿಂಗ್ ಕರಂಟ್ ನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಕದ ತಂತಿರಹಿತ ವಿದ್ಯುತಚ್ಛಕ್ತಿಯ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹಾಗು ಇವುಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಏಕತಾಳದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರು ಯಾವಾಗಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಡಾ. ನಿಕೋಲಾ ಟೇಸಲಾರವರ ಏಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕರಂಟ್ ನ್ನು ದೂಷಿಸಲು ಎಡಿಸನ್ ಜನಸಮೂದಾಯದ ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರು ಅವರ ಏಸಿ ಪಾವರಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯುತ ಕುರ್ಚಿಗಳ ಉಪಯೋಗಮಾಡಿ ಕಾರಾಗೃಹದ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನಿಂದ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡರು. ಡಾ.ಟೇಸಲಾರವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗು ಬಹಳ ಕರುಣಾಮಯಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಕೈದಿಗಳ ಈ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಮಾನುಷ ಯಾತನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಹೃದಯ ಕರಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರು ಈ ತಪ್ಪು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹರಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಡಿಸನ್ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು.

ಅವರು  ಜೊರ್ಜ್ ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೌಸರವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪತ್ರಕಾರರ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದರು ಮತ್ತು ಹಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈಜ್ನಾನಿಕ ಉದ್ಯೋಗಪತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ ನೇಟಿಂಗ್ ಕರಂಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲು ಕರೆದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ೧,೦೦,೦೦೦ ವೋಲ್ಟ್ ಸಿನ ವಿದ್ಯುತಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುವ ಏಸಿ ಜನರೆಟೇರ್ಸ್ ನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಏಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧದಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಲಾರದೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲು ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರು ೧,೦೦,೦೦೦ ವೋಲ್ಟ್ ಸ್ ವಿದ್ಯುತಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುವ ಜನರೇಟರಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ  ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಜನಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗು ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಏಸಿ ಕರಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿದ್ದ ಭಯವನ್ನು ಹೊರದೂಡಿಸಡಲೆಂದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರು, ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಹಾನಿಯಾಗದೆ ಒಂದು ಗೀರು ಕೂಡ ಅವರ ಶರೀರದ ಮೇಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ವೀಕ್ಷಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿ ಜನರೆಲ್ಲಾ ಸಂಭ್ರಾಂತರಾದರು. ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ, ಏನೆಂದರೆ ಎಡಿಸನ್ ಏಸಿ ವಿದ್ಯುತಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಣಿ ಹಾಗು ಕೈದಿಗಳ ಶರೀರದೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದರು ಅದರ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರು ವಿದ್ಯುತಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಶರೀರದ ಒಳಗಿಂದ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಿದರು.


ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಂತಿರಹಿತ ವಿದ್ಯುತಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಹೌದು, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಿರಿ!! " ತಂತಿರಹಿತ ವಿದ್ಯುತಚ್ಛಕ್ತಿ " ಅದೆಂದರೆ ’ತಂತಿಗಳಿಲ್ಲದ ವಿದ್ಯುತಚ್ಛಕ್ತಿ ’ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಫ್ಲುರೊಸೆಂಟ್ ಬಲ್ಬನ್ನು ಮತ್ತು ಟ್ಯುಬ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಹಚ್ಚಿಸಿದರು. ಅವರು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಿದರು ? ಟೇಸಲಾರವರು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲೆಂದು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ನಿವ್ ಯಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರ ನಿವ್ ಯಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯು ಬಹುವಿಧದ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಲು ಸೌಕರ್ಯವಿದ್ದ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭಾಗಗಳಿದ್ದು ಅಸಂಖ್ಯ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿದ್ದು ಮತ್ತು ಬಹುವಿಧದ ದ್ವಾರಮಂಟಪಗಳಿದ್ದವು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಂಶೋಧನ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಮಾಲಿನಂತೆ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು. ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರು ಹಲವು ಟ್ರಾಂಸ್ ಫೊರ್ಮ್ ರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜನರೇಟರ್ಸ್ ನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಅಂತಸ್ತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯನ್ನು ಮೇಲಿನ ಅಂತಸ್ತದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಟೆಕ್ನಿಶಿಯನ್ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದರು. ಮಿ.ಕೊಲ್ ಮನ್ ಝಿಟೊ ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರ ವಿಶ್ವಾಸಯುಳ್ಳ ಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ದು ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದರು.

ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗಮನಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಡಾ. ನಿಕೋಲಾ ಟೇಸಲಾರವರು ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಅವರಿಗೆ ಜೊರ್ಜ್ ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ರವರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರಯೋಗದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಎನಾದರು ಕೂಟಕೃತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರೆ ಅವರು ಅದರ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಅದಲು-ಬದಲು ಹಾಗು ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ತರಹದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅಪರಿಮಿತ ಜ್ನಾನ ಕೊಡುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು (ಪೇಟಂಟ್ಸ್) ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಡಾ. ನಿಕೋಲಾ ಟೇಸಲಾರವರು ದೂರದ ಅಂತರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಬಹಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸುಧಾರಿತ ಪೊಲಿಫೇಜ್ (ಮೂರು ತರಹದ) ಏಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಟೇಸಲಾರವರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ದೃಢತೆಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಪೊಲಿಫೇಸ್ ಏಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರು ಅದರ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯನ್ನು (ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ) ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದಾಗಿ ಏಸಿ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ೩೦೦೦೦ Hz (ಸೈಕಲ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂದ್) ತನಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏಸಿ ಕರಂಟ್ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು. ಈ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಆಲ್ಟರ್ ನೇಟಿಂಗ್ ಕರಂಟ್ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಾವರನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಬಹುದೆಂದು  ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರು ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಹಾಯರ್ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಲ್ಟರ್ ನೇಟಿಂಗ್ ಕರಂಟ್ ನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಹಲವು ಅಸಾಧಾರಣ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅದರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು (ಫೇಟಂಟ್ಸ್) ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಹಾಯ್ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವಿಲಕ್ಷಣ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೇರ‍ವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಕೂಡ ’ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರೂಪದ್ರವ ’ವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನುಷ್ಯನು ತಪ್ಪಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕರಂಟ್ ನ್ನು ಸ್ಪರ್ಷ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಹಾಯ್ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದ ಹೊರಬದಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಅಪಘಾತ ಮಾಡದೆ ಹೊರಬೀಳುವದು. ವೈಜ್ನಾನಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿಯ ಕರಂಟ್ ನ ಗುಣಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಕಿನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ (ತ್ವಚದ ಪರಿಣಾಮ) ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರು ಏಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್  ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ನಿರಪದ್ರವವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕ ಮಾಡುವಾಗ ವಿದ್ಯುತಪ್ರವಾಹ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕರಂಟ್ ನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಡಾ.ಟೇಸಲಾರವರಿಗೆ ಅಪಾಯವಾಗದಿದ್ದನ್ನು ಜನರು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದರು. ಹಾಯ್ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಲ್ಟರ್ ನೇಟಿಂಗ್ ಕರಂಟಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರು ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಗರುಕತೆ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಅವರ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏಸಿಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಸರದಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಅದ್ಭುತವು ಗೋಚರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಅವರ ವಿದ್ಯುತಚ್ಛಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರು ಲೋಹದ ತೆಳ್ಳಗಾದ ತಂತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಯ್ ವೊಲ್ಟೇಜ್ ಏಸಿ ಕರಂಟ್ ಗೆ ತಾಗಿಸಿದಾಗ ಅದು ವಿದ್ಯುತಿನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು (ಸರ್ಕೀಟ್) ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಹೀಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ತಗಲಿದ ಕರಂಟ್ ತಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಬೆಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು. ವೊಲ್ಟೇಜನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಂತೆ ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರಿಗೆ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯುತ ತಿಕ್ಕಾಟದ ಸ್ಪೋಟದ ಸೂಜಿಗಳು ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಿವಿದಂತಾಯಿತು. ಮೊದಲು ಅವರು ಇದೊಂದು ಸ್ಪೋಟವಾದ ಲೋಹದ ತಂತಿಗಳ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡುಗಳಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದರು. ಟೇಸಲಾರವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಅಪಾಯ ಅಥವಾ ತಿವಿದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಲು ಅವರ ಕೈತೋಳ, ಮುಖ ಮತ್ತು ಎದೆಯನ್ನು ತಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹಾನಿ ಕೂಡ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಮುಂದೆ ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರು ಒಂದು ಗಾಜಿನ ದಪ್ಪದ ದುಪ್ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗದ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಟರು ನಂತರ ವಿದ್ಯುತಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹರಿಯುವ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ೧೦ ಫೂಟಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗಲು ಕೂಡ ವಿದ್ಯುತಿನ ಸರ್ಕಿಟ್ (ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ) ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಸೂಜಿ ಚುಚ್ಚಿದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನೇ ಕಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರಕಾರದ ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿದರು, ಆದರೂ ಅದೇ ಅನುಭವವಾಯಿತು. ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಕರಂಟ್ ನ್ನು  ಹಾಯ್ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ಇಂಪಲ್ಸ್ (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉದ್ವೇಗ). ಇದು ವಾಯರ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟಿಸಿಟಿ (ತಂತಿರಹಿತ ವಿದ್ಯುತಚ್ಛಕ್ತಿ) ಯ ಸಂಕಲ್ಪನೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರು ಇದರ ನೀರಿಕ್ಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಿಟ್ (ಪ್ರದಕ್ಶಿಣೆ)  ಮುಗಿದಾಗ ಅದು ತಕ್ಷಣವೇ ಕರಂಟ್ ನ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಗೆ (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉದ್ವೇಗ) ಕಾರಣವಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ - ಅಂದರೆ ತಂತಿರಹಿತವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದು ಅವರ ಶರೀರವನ್ನು ತಲುಪುವದು.

ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಇಂಪಲ್ಸೆಸ್, ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ರಿಝಾನನ್ಸ್ (ಪ್ರತಿಕಂಪನೆ) ಗಳ ಮೂಲತತ್ವಗಳನ್ನು ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದ ಸರದಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ.
         
ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರು ಕರಂಟ್ ನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ವಾಯರ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟಿಸಿಟಿ (ತಂತಿರಹಿತ ವಿದ್ಯುತಚ್ಛಕ್ತಿ) ಯ ಕೆಲಸದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ನೋಡುವ.

 || ಹರಿ ಓಂ || ಶ್ರೀರಾಮ || ಅಂಬಜ್ನ ||