Friday 29 May 2015

ಡಾ. ನಿಕೋಲಾ ಟೇಸಲಾರವರ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷ-ಕಿರಣದ ಸಂಶೋಧನೆ

(ಡಾ. ನಿಕೋಲಾ ಟೇಸಲಾಸ್ ಎಕ್ಸರೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೊರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್)

ವಿವಿಧ ಹೊಸ ಅದ್ಭುತ ಸಂಕಲ್ಪನೆಗಳು ಹಾಗು ಶೋಧನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವದು ಡಾ. ನಿಕೋಲಾ ಟೇಸಲಾರವರ ನಿತ್ಯದ ದಿನಚರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ಥಿ ಕೊಡಲು ಹಾಗು ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಗು ಬಲವಾದ ಇಚ್ಛೆಯೆಂದರೆ ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರಿಗೆ ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದದ್ದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಮಾನವನ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಖದಾಯಕ ಮಾಡುವದು. ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರಿಗೆ ಕ್ಷ-ಕಿರಣದ(ಎಕ್ಸರೇ) ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಗಣ್ಯತೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತಂತಿರಹಿತ ವಿದ್ಯುತಚ್ಛಕ್ತಿಯಂತೆ, ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನುಚಿತ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನು ಬಹಳ ಗಂಡಾಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರು ತನ್ನ ಹ್ಯುಸ್ಟನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಿನ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ  ಕ್ಷ-ಕಿರಣದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಡಾ. ನಿಕೋಲಾ ಟೇಸಲಾರವರು ಕ್ಷ-ಕಿರಣದ ಟ್ಯುಬ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಜೀವಾಣುಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೊದಲ ವೈಜ್ನಾನಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ಕ್ಷ-ಕಿರಣದ ಟ್ಯುಬ್ಸ್ ಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದ ಕಾಲವಿದ್ದರೆ ಮಾನವನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗುವದು ಎಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ತ್ವಚೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಂದರೆ ಕೆಂಪಾಗುವದು, ನೋವು, ಬಾವು ಹಾಗೆಯೇ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಅಂದರೆ ತಲೆಕೂದಲನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಳ್ಳುವದು ಹಾಗು ಅನಿಚ್ಛಿತ ಉಗುರುಗಳ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ನೋವು ಹಾಗು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉರಿ ಬರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ಕಣ್ಣಿನ ನೋವು ಹಾಗು ಉರಿ ಬರುವ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೊರೊಸೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ಬಹಳ ಸಮಯದ ತನಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಆಗುವದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಯಿತು. 

Dr. Nikola Tesla
Roentgen’s letter to Dr. Tesla dated July 20th, 1901. Rontgen writes: “Dear Sir! You have surprised me tremendously with the beautiful photographs of wonderful discharges and I tell you thank you very much for that. If only I knew how you make such things! With the expression of special respect I remain yours devoted – W. C. Roentgen.”

(ರೊಂಟ್ಜೆನ್ ರವರು ಡಾ.ಟೇಸಲಾರವರಿಗೆ ೨೦ ಜುಲ್ಯ ೧೯೦೧ ರಂದು ಬರೆದ ಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಡೀಯರ್ ಸರ್,   ನೀವು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರವಾಹಿಸುವ ಸುಂದರವಾದ ಫೋಟೊಗಳಿಂದ ಪ್ರಚಂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮಾಡಿರುವಿರಿ.  ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇಂತಹದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಆದರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೃಢ ನಿಷ್ಠಾವಂತನಾಗಿರುವೆ.)

ಡಾ. ನಿಕೋಲಾ ಟೇಸಲಾರವರು ಹೇಳಿರುವರು, ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳಿಂದಾಗುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು . ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರು ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಶೋಷಿಸಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ಕಿರಣಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹೊರ ಬರುವ ಢಾಲಿನಂತಿರುವ ತಡೆಯನ್ನು (ಶೀಲ್ಡ್) ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೂರನೇಯ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರು ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಮ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳ ರೇಡಿಯೆಶನ್ ಗಳನ್ನು ಶೋಷಿಸುವಂತಹ ಮಾನವನಿಗಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ರಕ್ಷಕ ತಡೆಯನ್ನು (ಶೀಲ್ಡ್) ತಾವೇ ಸ್ವತ: ತಯಾರಿಸಿದರು. ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರು ಉಚ್ಚ ಗುಣಧರ್ಮದ ಕ್ಷ-ಕಿರಣದ ಫೋಟೊಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮತ್ತು ಫೋಟೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಅಂತರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಂತರ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಮಿ. ವಿಲ್ಲಿಯಮ್ ರೊಂಟ್ಜೆನ್ (ಇವರನ್ನು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳ ನಿರ್ಮಾತನೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ) ರವರು ಕೂಡ ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಕ್ಷ-ಕಿರಣದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ಬಹಳ ಉಚ್ಚ ಗುಣಧರ್ಮದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿ ತನ್ನಿಂದ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಧರ್ಮದ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ವಿಸ್ಮಯಪಟ್ಟರು. ರೊಂಟ್ಜೆನ್ ತನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಈ ಪತ್ರವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ವೈಜ್ನಾನಿಕನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಶಂಸೆಯಾಗಿತ್ತೆಂದು ತೋರಿಸಿತು.

ಇದರ ಮೊದಲು ಡಾ. ನಿಕೋಲಾ ಟೇಸಲಾರವರ ತಂತಿರಹಿತ ವಿದ್ಯುತಚ್ಛಕ್ತಿಯ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯನು ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆಂದು ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರು ನಿರ್ಭಯದಿಂದ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡದೆ ಅಥವಾ ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದೆ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಂದರೆ ಈ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾನವನಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲೆಂದು ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರು ತನ್ನ ಕಠಿಣ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಅದಲ್ಲದೆ ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರು ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ (ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ) ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುವಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹಾಗು ಪುಪ್ಪುಸದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರು ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ನಿಬಿಡವಾದ ಶರೀರವು ಅಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುವದು. ಎಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಟ್ಟಿರುವರು. ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಲು, ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರು ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪಾಯಗಳು (ಎಕ್ಸ್- ರೇಜ್ ಆಂಡ್ ದೆರ್ ಬಾಯೊಲೊಜಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಝರ್ಡ್ಸ್ ) ಈ ಶೀರ್ಷಕದ ಲೇಖನಗಳ ಸರದಿಯನ್ನು ಹಲವು ವೈಜ್ನಾನಿಕ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಆ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದರು. ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಲೆಕ್ಚರ್ ೧೮೯೭ರಲ್ಲಿ ನಿವ್ ಯಾರ್ಕ್ ಎಕಾಡಮಿ ಆಫ್ ಸಾಯನ್ಸೆಸ್ ಇವರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. 

ಮುಂದೆ ಡಾ.ಟೇಸಲಾರವರು ಎಕ್ಸ್-ರೇ ರೇಡಿಯೆಶನನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಯಾಕುಮ್ ಟ್ಯೂಬಿನ ಮೂಲಕ ಪಡೆದರು ಇದು ಬೇರೆ ಏನೇ ಆಗಿರದೆ ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಬಲ್ಬುಗಳು ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಗಳು ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು, ಹೀಗೆ ಅವರ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಗಳ ಒಳಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣತೆ ಹಾಗು ವ್ಯಾಕುಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಗಳ ಒಳ ಬದಿಯ ಕರಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರು ಟ್ಯೂಬಿನ ಜೊತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಯರ್ ನ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾದ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಟ್ಯೂಬನ್ನು  ತಣ್ಣಗಾಗಿರಿಸಲು ಅದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವಂತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಟ್ಟರು. ಇದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯವಾಗಿರದೆ ಅದು ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಹಾಗು ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಬಹುತೇಕರಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿತವಾದ ಆಯಿಲ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ.

ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಂಜಾಗೃತೆಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರು ೧೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ವೈಜ್ನಾನಿಕರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಡಾ. ನಿಕೋಲಾ ಟೇಸಲಾರವರು ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಥೋಮಸ್ ಎಡಿಸನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಗಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡತೊಡಗಿತ್ತು ಹಾಗು ’ಕ್ಲಾರೆಂಸ್ ಡ್ಯಾಲ್ಲಿ" ಯವರನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಕ್ಷ-ಕಿರಣದ ಬಲ್ಬ್ ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸತೊಡಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂದರು. ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಬಲ್ಬುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡದರಿಂದ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಅವರ ಎರಡು ಕೈಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ರಣವಾಗಿ ಬಾವು ಬಂದಿತು ಹಾಗು ನೋಯತೊಡಗಿತು. ಅದರ ನೋವು ಇಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿತ್ತೆಂದರೆ  ತ್ವಚೆಯ ಕ್ಯಾಂಸರ್ ಆಗಿ ಅವರ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಡ್ಯಾಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಡಿಸನ್ ಅವರು ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮುಂಜಾಗೃತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬಂದ ದುರಂತರವನ್ನು ತಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು ಆದರೆ ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರನ್ನು ಅವರು ತನ್ನ ಮಹಾಶತ್ರು ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಡಾ. ನಿಕೋಲಾ ಟೇಸಲಾರವರ ಕ್ಷ-ಕಿರಣದ ಶೋಧನೆಯು ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ ಹಾಗು ಹಾಯ್ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಚಿಗುರಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವರ ಹಾಯ್ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು , ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರಿಗೆ ಹಾಯರ್ ವೋಲ್ಟೆಜ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಳದ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ೧೮೯೭ ರಲ್ಲಿ ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರು ವಾಯರ್ ಲೆಸ್ ಟ್ರಾಂಸ್ ಮಿಶನ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ್ನು ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣ ಸರಿದಂತೆ ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರ ಸ್ವಪ್ನಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿತು. ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ತಂತಿರಹಿತ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಮೀಪದ ಅಂತರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವ ತನಕ ತನ್ನನ್ನು ಕುಂಠಿತ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.
  
೧೮೯೮ ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಾ. ನಿಕೋಲಾ ಟೇಸಲಾರವರ ಕೌಶಲ್ಯವು ಹಾಯ್ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರ ಕೆಲಸಗಳು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅವರ ಹಲವಾರು ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ಹಾಗು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಯಾರಿಂದಲು ಕೂಡ ಮೀರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆಯೇ ೧೮೯೫ರಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿವ್ ಯಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗೆ ಆದ ಪ್ರಚಂಡ ಹಾನಿಯು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಸಮಯದ ತನಕ ಹಿಂದಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಹ್ಯುಸ್ಟನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಿನ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. 
Dr. Nikola Tesla

ಡಾ. ನಿಕೋಲಾ ಟೇಸಲಾರವರು ಹಾಯ್ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು, ಆಗ ಅವರು ತಂತಿರಹಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯ ಟ್ರಾಂಸ್ ಮಿಶನ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಶಕ್ಯತೆ ಬಹಳ ಇದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದರು. ಪ್ರಸಿದ್ದ ನಾಯಗರಾ ಫಾಲ್ಸ್ ನ ಹಾಯಡ್ರೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಾವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್  ತೆರೆಯುವ ಉತ್ಸವದಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇಯ ಸಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಾವರನ್ನು ಬಹಳ ದೂರದ ಅಂತರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಸಾಧಿಸಿದರು. ಡಾ. ಟೇಸಲಾ ಹೇಳಿದರು, " ಒಂದು ಸ್ಟೇಶನ್ ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಶನ್ ಗೆ ಟ್ರಾಂಸ್ ಮಿಶನ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸದೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಪ್ನದ ಪೂರ್ತತೆ ಆಗುವ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಹ್ಯುಸ್ಟನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಿನ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ನಿಕೋಲಾ ಟೇಸಲಾರವರು ೨ ರಿಂದ ೪ ರ ತನಕ ಮೆಗಾವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಯ್ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟ್ರಾಂಸ್ ಫೊರ್ಮರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ೨.೪೪ ಮೀಟರಿನ ಕಾಯಿಲ್ ಡಾಯಾಮೀಟರ್ ನ ಜೊತೆ ವೋಲ್ಟೆಜ್ ನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾಯರ್ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿಯ್ ಟ್ರಾಂಸ್ ಫೊರ್ಮರಿನ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲ್ ಡಾಯಾಮೀಟರ್ ೧೫ ಮೀಟರ್ ತನಕ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗೆಯ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಡಾ.ಟೇಸಲಾರವರು ಅವರ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಹುಡುಕತೊಡಗಿದರು.

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಡಾ. ನಿಕೋಲಾ ಟೇಸಲಾರವರಿಗೆ ಮಿ.ಲಿಯೊನಾರ್ಡ್ ಕರ್ಟಿಸ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಡಾ.ಟೇಸಲಾರವರ ಮಿತ್ರ ಹಾಗು ಅವರ ಪೇಟೆಂಟ್ ಗಳ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಡಾ. ಟೇಸಲಾರವರಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗಾಗಿ ಕೊಲೊರಾಡೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜಮೀನನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಪಾವರನ್ನು ಎಲ್ ಪಾಸೊ ಪಾವರ್ ಕಂಪನಿಯವರಿಂದ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಹಾಯಕ ಕೊಲೊನೆಲ್ ಜಾನ್ ಜೇಕಬ್ ಆಸ್ಟರ್ ಎಂಬವನು ಮುಂದೆ ಬಂದನು. ಕೊಲೊನೆಲ್ ಜಾನ್ ಆಸ್ಟರ್ ಡಾ. ಟೀಸಲಾರವರಿಗೆ ೩೦,೦೦೦ ಡಾಲರ್ಸ್ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಆಸ್ಟರ್ ಅವರು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅಮೇರಿಕನಿನ ಉದ್ಯೋಗಪತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆ ಸಮಯದದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕೆಯ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದ್ದರು.

ಡಾ. ನಿಕೋಲಾ ಟೇಸಲಾರವರು ಕೊಲೊರಾಡೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು  ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ವೈಜ್ನಾನಿಕ ಅದ್ಭುತ ದೃಷ್ಟಾಂತಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು.

|| ಹರಿ ಓಂ || ಶ್ರೀರಾಮ || ಅಂಬಜ್ನ ||

For Read in English - http://www.aniruddhafriend-samirsinh.com/dr-nikola-teslas-x-ray-research-mankind/

No comments:

Post a Comment